جستجوی تگی:

������������

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 13 | 1 - 13
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۲. آذرماه ۱۴۰۰
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۲. آذرماه ۱۴۰۰
دومین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» در برگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری در این مناطق، طی ماه‌های مهر و آبان ۱۴۰۰ می‌باشد. این رویدادها در...
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۳. دی‌ماه ۱۴۰۰
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۳. دی‌ماه ۱۴۰۰
سومین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» دربرگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری در این مناطق، طی ماه‌های آذر و دی ۱۴۰۰ می‌باشد. این رویدادها در 9...
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۱. فروردین ۱۴۰۲
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۱. فروردین ۱۴۰۲
اولین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحوالت حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» در برگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحوالت حقوق بشری این مناطق، از ابتدای سال 2023 می‌باشد. این رویدادها در ۱۱ عنوان و...
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۲. اردیبهشت ۱۴۰۲
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۲. اردیبهشت ۱۴۰۲
دومین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» در برگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری این مناطق، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ می‌باشد. این رویدادها در ۱۰ عنوان و...
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۳. خرداد ۱۴۰۲
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۳. خرداد ۱۴۰۲
سومین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» در برگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری این مناطق، در خردادماه ۱۴۰۲ می‌باشد. این رویدادها در ۱۱ عنوان و در...
بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت در خصوص جنایات اخیر رژیم اسراییل در غزه
بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت در خصوص جنایات اخیر رژیم اسراییل در غزه
سازمان دفاع از قربانیان خشونت همراستا با بسیاری از سمن‌های ملی و بین‌المللی معتقد است اسراییل قصد دارد تا سلطه یهودیان اسرائیلی را بر فلسطینیان در سراسر مناطق اشغالی حفظ کند.
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۳. تیر ۱۴۰۱
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۳. تیر ۱۴۰۱
سومین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» در برگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری در این مناطق، در ماه تیر 1401 می‌باشد. این رویدادها در 8 عنوان و در...
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۴. مرداد ۱۴۰۱
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۴. مرداد ۱۴۰۱
چهارمین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» در برگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری این مناطق، در مرداد‌ماه 1401 می‌باشد. این رویدادها در 6 عنوان و...
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۴. تیر ۱۴۰۲
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۴. تیر ۱۴۰۲
چهارمین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» در برگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری این مناطق، در تیرماه ۱۴۰۲ می‌باشد. این رویدادها در ۱۱ عنوان و در...
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۵. مرداد ۱۴۰۲
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۵. مرداد ۱۴۰۲
پنجمین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» در برگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری این مناطق، در مردادماه ۱۴۰۲ می‌باشد. این رویدادها در ۱۳ عنوان و در...