جستجوی تگی:

������������������������������������������������

صفحه 3 از 3 | تعداد نتایج : 49 | 40 - 49
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
گزارش راهبردی کشورهای غربی ۶. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، خرداد ۱۴۰۱
گزارش راهبردی کشورهای غربی ۶. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، خرداد ۱۴۰۱
در این گزارش تحولات مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا و فرانسه در خردادماه ۱۴۰۱، بر اساس مقالات، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و اخبار آشکار از سازمان‌های حقوق بشری...
گزارش راهبردی کشورهای غربی ۷. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، خرداد و تیر ۱۴۰۱
گزارش راهبردی کشورهای غربی ۷. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، خرداد و تیر ۱۴۰۱
در این گزارش تحولات مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا و فرانسه در خردادماه و تیرماه ۱۴۰۱، بر اساس مقالات، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و اخبار آشکار از سازمان‌های...
گزارش راهبردی کشورهای غربی 8. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، تیر ۱۴۰۱
گزارش راهبردی کشورهای غربی 8. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، تیر ۱۴۰۱
در این گزارش تحولات مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا و فرانسه در تیرماه ۱۴۰۱، بر اساس مقالات، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و اخبار آشکار از سازمان‌های حقوق بشری...
گزارش راهبردی کشورهای غربی ۱۱. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، شهریور و مهر ۱۴۰۱
گزارش راهبردی کشورهای غربی ۱۱. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، شهریور و مهر ۱۴۰۱
در این گزارش تحولات مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا و فرانسه در شهریورماه و مهرماه ۱۴۰۱، بر اساس مقالات، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و اخبار آشکار از سازمان‌های...
گزارش راهبردی کشورهای غربی ۱۳. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، دی ۱۴۰۱
گزارش راهبردی کشورهای غربی ۱۳. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، دی ۱۴۰۱
در این گزارش تحولات مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا و فرانسه در دی‌ماه ۱۴۰۱، بر اساس مقالات، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و اخبار آشکار از سازمان‌های حقوق بشری...
گزارش راهبردی کشورهای غربی ۱. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، اردیبهشت ۱۴۰۲
گزارش راهبردی کشورهای غربی ۱. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، اردیبهشت ۱۴۰۲
سازمان عفو بین‌الملل از سال ۱۹6۰، سالنامه‌هایی را در خصوص موارد نقض حقوق بشر در بیش از ۱۰۰ کشور جهان منتشر کرده است. شصت‌و‌دومین شماره از این سالنامه‌ها، به بررسی موارد نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۲...
گزارش راهبردی کشورهای غربی ۳. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، تیر ۱۴۰۲
گزارش راهبردی کشورهای غربی ۳. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، تیر ۱۴۰۲
در این گزارش تحولات مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا و فرانسه در تیر ۱۴۰۲، بر اساس مقالات، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و اخبار آشکار به‌دست‌آمده از سازمان‌های...
گزارش راهبردی کشورهای غربی ۴. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، مرداد ۱۴۰۲
گزارش راهبردی کشورهای غربی ۴. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، مرداد ۱۴۰۲
در این گزارش تحولات مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا و فرانسه در مرداد ۱۴۰۲، بر اساس مقالات، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و اخبار آشکار به ‌دست آمده از سازمان‌های...
گزارش راهبردی کشورهای غربی ۵. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، شهریور ۱۴۰۲
گزارش راهبردی کشورهای غربی ۵. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، شهریور ۱۴۰۲
در این گزارش تحولات مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای ایالات‌متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا و فرانسه در شهریور ۱۴۰۲، بر اساس مقالات، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و اخبار آشکار به‌دست آمده از سازمان‌های...
صفحه اول < صفحه قبلی 2 3 صفحه بعدی > صفحه آخر
صفحه 3 از 3 | تعداد نتایج : 49 | 40 - 49