بیانیه های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 25شورای حقوق بشر

: #67
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 19 فروردین 1394 15:50
تعداد بازدید کننده : 817
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
بیانیه های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
بیانیه های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 25شورای حقوق بشر

بیانیه های سازمان دفاع از قربانیان خشونت به زبان انگلیسی است.

Agenda item 3Human Rights CouncilTwenty-fifth SessionPromotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to developmentWritten statement* submitted by the Organization for Defending Victims of Violence, a non-governmental organization in special consultative status
The Secretary-General has received the following written statement which is circulated in accordance with Economic and Social Council resolution 1996/31.
[13 February 2014]


Negative effects of sanctions against Iran, an obstacle in the way of achieving the MDG
The health situation of women and children in Iran:
In the past decade the Islamic Republic of Iran has made worthy improvements regarding the health and welfare of children and mothers. Iran has reached many of its mid-decade health objectives (World Heads of States Conference for the Health of Children in 2000). In spite of the worthy successes that have been reached nationally, there are still general differences in the health indicators of provinces and different regions, unfortunately the unjust sanctions against Iran have prevented the country provinces to reach international indicators.
But we must consider that developing countries must run projects to response to their fundamental needs, promote health issues and making things safe, such as clean drinking water etc to be able to preserve the achievements gained at the end of development programs.
Projects that aim at achieving lasting improvements in women and children’s conditions must consider the connection between the cause and effect of different factors, for example: if the safety of children is worked on without considering the need to improve the economic conditions of the household, the reduction of mortality rates of children will result in further financial problems which itself affects children’s nourishment and increases the mortality rate or catching various diseases. Therefore it is better to consider issues in relations with each other and not in isolation.
Presently the fundamental debate is globalization and globalized thinking. How can we expect the international community to achieve global justice, global health and prevent poverty while people are facing injustices and cruelties that are results of sanctions imposed by countries against Iran. Because a country develops when there are no sanction imposed on it and is able to have economic relations with other countries and import and export what it needs.
The World Health Organization has set itself 6 main duties:
1 – Guiding fundamental matters for health and participation in matters which require a joint activity.
2 –Planning research and encouragement to production and translation and publication of knowledge.
3 – Setting standards for promotion
4 – Reiteration of moral options and policies based on observations.
5 – Technical support, speeding of changes and organizational sustainable capacity building.
6 – Health situation and the assessment of its needs.
Alongside the duties that the World Health Organization is committed to, it also has commitments towards its member states that include targeted guidance of the World Health Organization in Iran (2010-2014):
1 – Improvement of justice and influential social factors on health
2 – Strengthening healthcare systems.
3 – Achieving all inclusive services and improvement of justice in the provision of care costs.
4 – Increase capacity for the Leader and government.
5 – Strengthening health safety.
6 – Management of population changes and epidemiology.
7 – Strengthening participation in development.
Now, in view of the commitments and guidance of the World Health Organization particularly its seventh commitment (strengthening participation in development) considering the unjust and foolish sanctions imposed on Iran for more than two decades, the question NGOs will ask is this: How can the Islamic Republic of Iran achieve its adopted policies?

................................................................................................................................................................
Agenda item 3Human Rights CouncilTwenty-fifth SessionPromotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to developmentWritten statement* submitted by the Organization for Defending Victims of Violence, a non-governmental organization in special consultative status
The Secretary-General has received the following written statement which is circulated in accordance with Economic and Social Council resolution 1996/31.
[13 February 2014]


Women, Development and Preventive Factors

Achieving gender and development objectives is in no way an easy task, and requires awareness of the role of human community, both men and women, in the social, political and economic life arenas.
Unfortunately development has never been a justice oriented movement, because in many aspects women have been left behind, particularly in the Third World or developing countries. Even though the United Nations had named the 1960-70, the Decade of Development, but from the beginning of the 1980s deplorable statistics were released in the Third World countries regarding the situation of women. The following statistics were released by the Canadian Council for International Cooperation in 1991:
- 67% of the working hours of the world belongs to women.
- 10% of the world income is made by women.
- Two thirds of the illiterates of the world are women.
- 1% of the properties of the world belongs to women
Women make up a third of the official workforce of the world. But for the work that they do they get the lowest wages which is around three quarters of what men get.
Women are more vulnerable towards unemployment than men. Women produce half of the food products of the world, but are rarely landowners. The illiteracy rate of women against men remains three to two, and the education gap between boys and girls remains wide according to statistics.
The lack of accurate information on women's conditions has resulted in the fact that the number of women workers in various sectors and women members of workers unions not to be clear. The figures for 2013 in developing and Third World countries have not changed noticeably. This indicates that in the third millennium women are still being oppressed.
We know very well that the role of women in development is directly dependent on the social-economic development objectives of the country they live in, and thus it is deemed as a fundamental factor in the development of societies.
Development means a change in all aspects which covers all aspects of society (political, economic, social and cultural).
Development causes growth in the economy, social investments, material and resources and even the culture of a society and changes social behavior in order to express a society’s increasing demands and achieve its humanistic objectives.
Planning and implementing development has numerous and complex stages and must be reliant on systems, tools and information so that it is possible to make the necessary decisions. Of course these systems and tools are defined from the social views of powerful groups who are able to affect development and allocation of resources and facilities.
Over the last few decades efforts have been made for women to exercise their rights and actively participate in political, economic, social and cultural issues. And each country with consideration of cultural and institutionalized customs and traditions can enter the social participations arena.
In an age where women's studies philosophers believe that the 20th Century is a battlefield of the power of thoughts and awakening of synergy conscience we need to try together to reach perfection. It is amazing that some societies on various pretexts and the distortion of mankind's schools and religious, historic and cultural demands have made a mistake and have neglected the creative powers of half of their societies.
One instance is the statistics that indicate the failure to use the huge women's force in managerial levels. And because of this the situation of women's management in Iran and the world was analytically and statistically compared and studied.
This important challenge shows the cultural backwardness due to the generalization and spread of unfair differences between men and women in the work arena leads to negative consequences and causes mental and professional capacities and managerial potentials of women not to be utilized in the best way. Thus developing countries end up with further loss. Some women have outstanding managerial capabilities, but, we know very well that women's entrance to higher organizational levels bring along many problems with them. Even though the number of women in the workforce is on the increase, their promotion to managerial levels has not been felt. In conducted researches, for the understanding of men's superiority in management there is no set distinction to indicate management is exclusive for men. Researches show that tomorrow's management needs further use of the potential power in management. Alongside changes, management difficulties and complex issues for women managers remain.
In the sixties we witnessed the entry and presence of women in management and social spheres in western societies. At the start of this entry the main slogan of ideological movements was equality with men but this slogan too did not bring about satisfactory results for women.
Efforts to establish equality between men and women resulted in the masculine model to be accepted as the model of success, and the acceptance of this model for the evaluation of women resulted in women to be deemed in social circles as individuals with inherent faults, and on the other hand the assumption of being a man resulted in women to place under attack their main life's asset, being a complete woman in other words.
The conclusive result of the aforementioned experience is that fundamental changes are necessary in ideological concepts and the form of the move to exultance.
The question that arises is whether with preservation of all female characteristics it is still possible to be a manager and take the leadership of a group of people that include both men and women?
In follow up to the aforementioned question different materials have been published and the obstacles have been expressed which are listed below:
1 - Prejudgment: conventional interpretation from women is that a woman is an individual that has the ability to be silent, optimist, easily pleased, the result of this presumption is lack of opportunities for women in management.
3 - Lack of homogeneity with the mothering role: Perhaps one of the main problems in the way of women's social management activities that have been debated is their lack of homogeneity with the mothering role.
3 - Inability to have coercive approach: because instinctively women search for a shelter when faced with dangerous issues and evade facing danger, therefore women cannot be good managers.
4 – Characteristic view: this means that particular behaviors that are conducted by women are not coordinated with top management of an organization, therefore they cannot advance.
5 – Socialisation process: this process drives women to professional jobs and not management.
Recommendations and solutions:
1 – Learning political skills and competition skills and the use of scientific consultants in the organization by women.
2 – Nurturing personal skills alongside the development of mental and scientific capacities and creation of trust to their role and job.

.................................................................................................................................................
Agenda item 4Human Rights CouncilTwenty-fifth SessionHuman rights situations that require the Council’s attentionWritten statement* submitted by the Organization for Defending Victims of Violence, a non-governmental organization in special consultative status
The Secretary-General has received the following written statement which is circulated in accordance with Economic and Social Council resolution 1996/31.
[13 February 2014]


Necessity for further attention of international mechanisms towards rights of Shia Minorities

Attention towards the rights of minorities as a component of human rights, has always been one of the principles of the activities of international organizations and institutions. In the Universal Declaration of Human Rights, the right to religion and belief is a fundamental right, and freedom of religion is the right to be equal to the majority of a population.
The right to have a healthy environment, the right to educate based on the minority beliefs are the rights that must be considered for all minorities. This is while Shia minorities in many countries are not only deprived of their rights, but also they are faced with numerous problems and abuses.
The existence of minorities with different cultural and civilization tendencies, prepares the basis for cultural and social diversity of any country, and is deemed as an inalienable part of societies.
In this regard human rights teachings strongly stress on the observation of the economic, social, cultural and political rights of these people. All this is while minorities, especially religious minorities in different countries are subjected to abuse and violation of their human rights in various forms. For example:
Various discriminations over time in Saudi Arabia is indicative of the fact that the Shia minority have continuously been under pressure and cannot enjoy their fundamental rights alongside ordinary citizens, and gain access to political, economic and social positions. The Shia minorities in Saudi Arabia are extremely deprived of their rights, that is they suffer from discrimination in both the law of the land and in practice. They are practically barred from publicly holding their religious customs and rituals, even as a small minority they cannot in any way demand political participation in the country, and enjoy their basic rights as normal citizens.
In Bahrain, the Shia are demographically in minority, but politically they are deemed a minority and any form of peaceful objection towards the existing discrimination is met by government crackdown. Politically the Shia are marginalized, socially they are deprived of their rights and continually treated as second class citizens. The Bahrain government prevents the Shia minority from any political activities and the fulfillment of their roles, and over the years whenever the Shia have tried to remove the existing discrimination through peaceful and legitimate moves, they are strongly cracked down.
In Pakistan, at least 320 Shia have been killed through targeted attacks in 2013 and this trends continues unabated. The Shia minority is targeted by acts of violence and by terror groups, and there are no mechanisms to protect them.
In Malaysia the authorities officially violate the basic and fundamental rights of the Shia minorities. They are prevented from freely holding their religious rituals and customs, in such an extent that 200 members of the Shia community were arrested while holding their religious rituals and unfairly tried and sentenced.
The aforementioned instances alongside many other cases show the increasing violence committed against the Shia minorities around the world, which requires the special attention of international institutions and mechanisms.
Although international mechanisms for the implementation of principles of minorities rights to-date have seen a lot of changes and improvements, but the connection between minority related issues are the instances that if attention is paid to them, a better future can be guaranteed for protection of minorities rights at the international level.
Welcoming the activities and reports of the Special Rapporetur on Minorities, this NGO is concerned with the extent and interconnection of minorities’ issues and calls for other Human Rights Council mandate holders such as the Special Rapporteur on freedom of expression, peaceful assemblies, and freedom of religion and belief, to seriously pursue the rights of Shia minorities around the world.
.................................................................................................................................................................

Agenda item 4Human Rights CouncilTwenty-fifth SessionHuman rights situations that require the Council’s attentionWritten statement* submitted by the Organization for Defending Victims of Violence, a non-governmental organization in special consultative status
The Secretary-General has received the following written statement which is circulated in accordance with Economic and Social Council resolution 1996/31.
[13 February 2014]


Cruel sanctions in violation of economic, social, civil and political rights
The first experience of sanctions from the western countries, Britain’s case to be precise, took place during the premiership of Dr. Mosadegh in the 1950s, which was in response to the nationalization of the oil industry.
In the first months following the revolution which resulted in the two countries severing their relations, the United States sanctions against the people of Iran began. These sanctions resulted in the assets of the Iranian people worth 12 billion dollars to be blockaded. The assets included gold, bank deposits and other properties.
During the Iran-Iraq war also another part of the assts of Iran in the United States were frozen. America refused to deliver equipments that had been bought by Iran. Also the giving of grants and facilities to Iran and the supply of equipments and spare parts were banned.
Over the last four years, comprehensive sanctions were imposed by countries and companies against Iran in all trade and investment aspects. These included the prohibition of investments in excess of 40 billion dollars in the oil and gas industry and sanctions against Iranian shipping and airlines, sanctions against the Melli Bank, Sepah Bank and the Iranian Central Bank, and all currency and financial activities. The sanction imposed by SWIFT resulted in the cutting of approximately 90 percent of the Iranian people’s foreign trade.
Unfortunately cruel sanctions imposed against the people of Iran both by America and the EU still continue to be imposed which contradicts the spirit of human rights documents, particularly the Declaration on the Right to Development.
This institute believes:
Sanctions affect ordinary people and thus cause the unhappiness and deep mistrust of peace loving and moderate people of Iran towards those that have imposed the sanctions.
The sanctions have made the Iranian people to distance themselves from the market economy. Also resulted in the Iranian economy from being nationalized and the private sector’s been marginalized.
Sanctions have taken trade out of official banking and driven towards underground networks.
Sanctions have resulted in further wearing out of the industries and non competitiveness of the economic environment and reduction of economic and industrial growth.
In Iran Sanctions have resulted in a reduction in oil production, currency fluctuations and the instability of currency policies and as a result a drop in the share of the Iranian society in global trade.
Sanctions resulted in a drop in foreign investments and economic participation rates and negative economic growth in the Iranian society.
Sanctions resulted in a drop in people’s buying powers in spite of an increase in oil and currency revenues.
Sanctions resulted in an increase in inflation from 22% in 2013 to over 44% in 2014 and a 5.9 increase to the growth of currency in proportion to economic growth.
With a rise in property values, rented properties increased from 22.9 percent in 2006 to 26.6 percent in 2011 and these figures are on a rise which have roots in sanctions.
With the imposition of cruel sanctions, migration, unemployment, marginalization, getting addicted to drugs, age of marriage and divorce rates have increased to 16.3 percent until 201.
Sanctions have reduced the mental health factors and the development of safety infrastructures, and security of the families.
Due to the sanctions on spare parts of cars, and the wear and tear of transport shipments, the death toll on Iran’s highways has increased.
For example among the fatalities from transportation are several examples of passengers burning to death in Peugeot cars, Scania buses, trucks and trailers due to mechanical faults in the engines or braking systems.
Also the terrible death of more than 25 schoolchildren on the IzehBerjen road, the terrible death of nearly 50 people in the flame on board a Scania bus in May 2013 are the results of sanctions imposed on spare parts of buses and cars.
Due to the airline industry sanctions and the failure of those that impose the sanctions to deliver new airplanes instead of aging ones many people have lost their lives in Iran in air accidents:
The crash of a Boeing 727 resulted in the death of 78 passengers. One Topolov TU 154 also crashed in February 2009 resulting in the death of 42 innocent human beings.
In the summer of 2009 another Topolov TU `54 crashed killing 168 people.
These are the most important air incidents in the last four years which have roots in the sanctions on the air industry of Iran.
Sanctions only target the weak and middle classes in Iran.
All of these are in conflict with the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights.
These sanctions are not much less than a full blown military conflict.
Although with the advancement of development in things like renewable and new energies, job creation and tourism, digital government, legislative cooperation, the establishment of a control system of reaching products instead of focusing on the process, working of unity and conformity and omitting parallel political and economic structures, the sanctions can be fought with but:
This organization expects all NGOs around the world to join each other and help to remove inhuman sanctions that negatively affect countries nations, and moderate the levels of international community’s demands in countries under sanctions, so that all countries can work side by side freely and in peace to assist the advancement of the MDG and to recognized each others rights economically, socially, politically and peaceful technologies with sustainable development.
................................................................................................................................................................

Agenda item 6Human Rights CouncilTwenty-fifth SessionUniversal periodic reviewWritten statement* submitted by the Organization for Defending Victims of Violence, a non-governmental organization in special consultative status
The Secretary-General has received the following written statement which is circulated in accordance with Economic and Social Council resolution 1996/31.
[13 February 2014]

A review of the Universal Periodic Review mechanism

The UPR is an important procedure by which a country is given the opportunity to study so that with all potential and expertise learning to present its measures taken for the improvement of human rights within its society and on the opposite all other players (countries and civil society institutions) are given the opportunity to criticize and or encourage the country under review and inform others about their recommendations for the improvement of human rights in the country.
In the past, countries with strong influence and power were not under scrutiny and were not questioned in questioned in the Council or other intergovernmental institutions, but now they must provide answers to questions and criticisms regarding the human rights conditions of their own countries. The fact that the said process has an intergovernmental nature, in some cases plays a positive role in encouraging countries to challenge other countries human rights records. Also it gives NGOs a new opportunity to start a dialogue with countries, something that did not exist in the past. Nevertheless, the weak points of this mechanism is greatly undermines its objectives and principles, and as a nongovernmental organization we would like to highlight these weaknesses in this statement:
Selective approach toward countries:
Based on studies conducted to date, the selective method used by many countries in selecting issues with regards to countries under review, and how these issues are dealt with, the falseness of any collective commitment to the main principle of the UPR meaning “universal coverage and equal treatment of all countries” is proven.
Also the selective approach of countries during decision making regarding the time of participation in interactive dialogue, results in the creation of legitimate doubts with regards to the “universality and non-selectivity” of the process. In other words, when human rights is considered, the countries of a region have no particular interest in what is happening in another country.
Another negative point that is observed in this regard, particularly in the initial review sessions, is the lack of any form of criticism and recommendations regarding some countries by friendly and neighboring countries. This method in the UPR on Tunisia session reached a dangerous situation where the list of friendly countries speakers was so long that it seemed it was an organized effort to obstruct the process. A country’s human rights situation will not be truly reflected in the working group reports, when the country under review is admired by neighboring countries and naturally reduce the possible realization of the first objective of the UPR,” improvement of the real human rights conditions:”
The number and characteristics of the recommendations:
Because of comprehensive coverage of all aspects of human rights, the UPR mechanism is faced with an increasing number of recommendations in each session. The number of recommendations in the UPR sessions is gravely increasing. This can affect the quality of reveiwing the human rights situation in countries, and put quantity ahead of quality.
The lack of coordination between states results in the repetition of some questions and recommendations. This process and the repetition of a recommendation by several states, reduces some opportunities for an all sided review of the human rights situation of the target country.
Rejection of recommendations:
Although the UPR is a mandatory process for governments that are committed to it, but at the same time considers some level of freedom for the government under review. This is the weak as well as the strong point of this process. The assumption is that a recommendation can be rejected which is potentially contrary to international human rights principles. The weak point is that a number of recommendations which are strong and specific and can make fundamental changes in human rights mandate of the countries are rejected due to freedom in decision making of the state under review, in other words some recommendations are rejected by some countries without any given reason.
The lack of suitable mechanism for the assessment of the implementation of recommendations:
Although recommendations are the most important accomplishments and conclusions of the UPR, and must be implemented by the state under review, but to-date no suitable mechanisms have been considered regarding assessment of the implementation of the recommendations.
Finally, a number of countries where the human rights situations are very bad, do not have much political will to participate in the UPR and thus they weaken the capability of the UPR for accomplishing the considered objectives.
For example Israel’s initial refusal to participate in the second round of the UPR was a hefty blow to the universality and non-selectivity and accountability of the other states to this mechanism. Although following long tug of war process and by imposing preconditions Israel finally accepted to participate in the session, but Israel’s disregard of the UPR cannot be easily overlooked.
The Organization for Defending Victims of Violence believes that the Council must set a mechanism in which the penalty for these sorts of actions be such that countries get deterred to do similar things.
Ultimately we believe that now there is a good opportunity for dealing with the removal of the weak points of the UPR mechanism and for this purpose the views and recommendations of NGOs must be considered alongside with those of the States.
The Organization for Defending Victims of Violence hopes that the lessons learned from the first round of the UPR, alongside the will of states for further distancing from politicized processes in the field of human rights, the second cycle of this process turns into a tool for the real improvement of human rights all over the world.
.................................................................................................................................................................
Agenda item 7Human Rights CouncilTwenty-fifth SessionHuman rights situation in Palestine and other occupied Arab territoriesWritten statement* submitted by the Organization for Defending Victims of Violence, a non-governmental organization in special consultative status
The Secretary-General has received the following written statement which is circulated in accordance with Economic and Social Council resolution 1996/31.
[13 February 2014]


Circumvent of regulations to clear issue of human rights violations in occupied territories*

During past years, some of Unite Nation's human rights bodies such as the Human Rights Council have made considerable attempts on pressuring Israel to decline widespread and numerous violations in occupied territories. Adopting resolution 19/17(The International Fact-Finding Mission /FFM) at the 19th session of U.N. Human Rights Council is a clear sample of the above mentioned positive attempts. But Israel continued settlements and other violations pointed out in FFM report. Furthermore, reacting to the FFM, Israel tried to circumvent the U.N. Human Rights bodies by temporary cutting ties with HRC until early 2013 and putting conditions to re-engage with the body.
Then we a NGO express our concern about Israel's policies toward UN human rights bodies and the occupied territories.
On 22 March 2012, at its 19th session, the Human Rights Council (HRC) adopted resolution 19/17 entitled “Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan” by which the HRC decided to “dispatch an independent international fact-finding mission, to be appointed by the President of the Human Rights Council, to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem. This is called The International Fact-Finding Mission (FFM) . Immediately Israel announced that they cut all ties with the Geneva-based U.N. Human Rights Council, after they said it would probe how Israeli settlements may be infringing on the rights of Palestinians. Despite all dodges and Obstructions by Israel, the report produced and issued in Jan 2013.The report concluded that:
• All Israel’s settlements in the OccupiedPalestinianTerritory, including East Jerusalem, are illegal under international law. The Fourth Geneva Convention prohibits an Occupying Power from transferring its civilian population into an occupied territory. The report calls on Israel to dismantle all its settlements, the construction of which could be considered a war crime falling under the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC). If it signs the Rome Statutes, the Palestinian Authority, granted the status of a state by the UN General Assembly vote last November, could bring Israel before the ICC on such charges.
On 29 Jan 2013, Israel became the first country to boycott a council review of its human rights record. But in June Israel announced it would like to re-engage with the body, which has 47 state members. Israeli officials reasoned that Israel has long accused the Human Rights Council of singling it out, noting that it is the only state to have a specific agenda item dedicated to it at every meeting of the council, and that the body has passed an inordinate number of resolutions against it . Israel also has demanded permanent membership on the 47-member council in the said section.
In this regard they have claimed that Israel will join to UN rights body by getting membership of the Western European and Others Group (WEOG) in the UN Human Rights Council .This is a clear circumvent of regulations and laws. Because Israel is geographically located in Asia and Muslim states have blocked Israel from joining the Asian group on the 47-member council. Then Israel trying to imposed itself in a trans-regional organization to effect on U.N decisions against Israel violations as a inter-group member .Also Israel seeks to evade international obligations towards the Palestinian issues. However Human Rights Watch issued a statement about Israel re-engagement to UN Human Rights bodies and warned that: "Israel should know that it's international Commitments about human rights include Palestine too. "
Since Israel founding in 1948, the United Nations Security Council, as of January 2013, has adopted about 100 resolutions directly critical of Israel for violations of U.N. Security Council resolutions, the U.N. Charter, the Geneva Conventions, international terrorism, or other violations of international laws. Just between 1967 to1989 the UN Security Council passed 131 resolutions directly addressing the Arab–Israeli conflict. In early Security Council practice, resolutions did not directly invoke Chapter VII. They made an explicit determination of a threat, breach of the peace, or act of aggression, and ordered an action in accordance with Article 39 or 40. Resolution 54 determined that a threat to peace existed within the meaning of Article 39 of the Charter, reiterated the need for a truce, and ordered a cease-fire pursuant to Article 40 of the Charter. Although the phrase "Acting under Chapter VII" was never mentioned as the basis for the action taken, the chapter's authority was being used.
Also the United Nations General Assembly has adopted a number of resolutions saying that the strategic relationship with the United States encourages Israel to pursue aggressive and expansionist policies and practices. In this regard the US Vetoed over 45 resolutions against Israelsince 1972 to 2013. The 9th Emergency Session of the General Assembly was convened at the request of the Security Council when the United States blocked efforts to adopt sanctions against Israel. The United States responded to the frequent criticism from UN organs by adopting the Negroponte doctrine.
Therefore, we believe that despite all UN Positive and growing efforts in favor of the Palestinians -as creating several bodies like UNSCOP, UNRWA, UNDPR, UNISPAL & etc. - to decline Israel violations in occupied territories, the favorable results was not obtained yet and we need to change some tactics against Israel .We also believe that all of Israel's games against UN human rights bodies as mentioned are definable in 2 major goals: 1- evading to respond to a large number of violations in Palestine occupied territories, and 2- obtaining permanent membership in UN Human Rights bodies through any trans-regional organization.
Recommendations:
Unconditional presence of representatives of the United Nation to the occupied territories of Palestine (include 1948 &1967 borders) for investigating any recognized violations on Palestinians by Israel.
Creating a temporary committee for investigating to the one- sided actions of Israel in occupied territories as settlements and convincing Security Council to issue resolutions to halt settlements.
Not accepting of Israel to cooperate with HRC as permanent membership through any trans-regional organizations.
Applying legal sanctions against Israel alongside of boycotts with enforcement.
Founding a Campaign or department named " Lawyers for legal sanctions against Israel".
Establishing a Campaign named "international will to end Israel obstructions ".
Declaring a day as the "International day of Israel commitments towards Palestine".

* The Institute for Scientific and Political Research without consultative status, also shares the views expressed in this statement.
.............................................................................................................................................................

Agenda item 9Human Rights CouncilTwenty-fifth SessionRacism, racial discrimination, xenophobia and related forms of intolerance, follow-up to and implementation of the Durban Declaration and Programme of ActionWritten statement* submitted by the Organization for Defending Victims of Violence, a non-governmental organization in special consultative status
The Secretary-General has received the following written statement which is circulated in accordance with Economic and Social Council resolution 1996/31.
[13 February 2014]


Necessity to respect cultural diversity of Muslim minorities in the fight against the growth of xenophobia*

Cultural diversity is the unavoidable result of the expansion and mixing of societies and the different human cultural connections in economic, social and cultural foundations. Part of this cultural diversity is based on the differences of individuals from the ethnic, religious and sectarian aspects which shapes the formation of ethnic, religious and sectarian minorities within societies. And if the respect to this diversity is not promoted, encouraged and taught, it can be the basis of the subjecting of discrimination and unjust pressures and the promotion of xenophobia within societies. We believe that the recognition and respect to cultural diversity of the Muslim minorities can play a constructive role in the elimination of the xenophobia phenomenon in host societies. Without a doubt, xenophobia is an obstacle in the way of all sided development and the balance of societies, and is always a threat against peace and security and human rights.
The universal nature of human rights, clearly is based on international law and the Charter of the United Nations and without any distinctions. UNESCO's approach to via its cultural conventions is based on these same principles. In fact the main stress is on acknowledgement, understanding and tolerance towards other cultures on the basis of binding universal morality which is based on universal values and multi sided respect of all cultural boundaries. Today the universality of human rights and the principle of banning discrimination and equality in the enjoyment of human rights, makes the foundation stone of respecting the cultural diversity of Muslims and on the basis of confronting xenophobia.
The universality of human rights is stressed in the Universal Declaration of Human Rights. And includes "all human beings" in these rights without "any discrimination" including religion and sect. and explains that "All human beings are born free and equal in dignity and rights.?" Therefore the right to be different in religion and sect has been recognised for mankind. Also in article 2 of the Tehran Declaration (1968)and article one of the Vienna Declaration (1993) stress on the universality of human rights and article 5 of the Vienna Declaration clearly deems the consideration of cultural and religious diversity by the international community as a necessity and states: "it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms."
Also in articles 8, 9, 14 and 24 of the Beijing Declaration (1995), Declaration on the Rights of the Child and the Convention on the Rights of the Child (1989), the American Declaration of Human Rights (1948) and the American Convention on Human Rights (1969), European Convention on Human Rights (articles 1 and 2, 1950) the UNESCO Founding Document (article 3 and 5) and the Declaration on Principles Governing International Cultural Cooperation (1966) reaffirm and recognise this.
In fact it is like so that the UNESCO Universal Cultural Diversity Declaration (2001) stresses on respecting cultural diversity, tolerance, dialogue and cooperation in an environment of mutual trust and respect as one of the most important elements that guarantees international peace and security and in article 1 it declares cultural diversity as the common heritage of mankind which must be recognised for the benefit of the present and future generations and confirmed. Also article 3 states that cultural diversity is one of the infrastructures of development and article 4 deems the defense of cultural diversity as a moral duty which is inalienable from respect to human dignity, and deems it the indicator of commitment to human rights and fundamental freedoms. Also as 1995 UNESCO General Assembly has stated in its Tolerance Declaration, tolerance must be shown towards all human communities' thoughts and religions and also tolerance based on non-discrimination. Also the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of Cultural Diversity (2005) deems cultural diversity as a rich investment for individuals and societies and deems its preservation, promotion and protection as a fundamental precondition for the realisation of sustainable development.
As well as these in paragraphs 1 and 2 of Article 55 of the Charter of the United Nations commits all member states to observe human rights sand fundamental freedoms for all, without any form of discrimination, including religion. On this basis, existing minorities in the regions of member states, under the shadow of nondiscrimination and equality, protected by international law. And article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights also states religious minorities have a right to observe their own particular culture and religious observations. Furthermore article 1(1) of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities states: "States shall protect the existence and the national or ethnic, cultural, religious and linguistic identity of minorities within their respective," And article 2(3) states: "Persons belonging to minorities have the right to participate effectively in decisions on the national and, where appropriate, regional level concerning the minority to which they belong or the regions in which they live, in a manner not incompatible with national legislation." And 2(4) stress on their right to form and run associations specific to religious minorities. And article 4(2)states: "States shall take measures to create favourable conditions to enable persons belonging to minorities to express their characteristics and to develop their culture, language, religion, traditions and customs, except where specific practices are in violation of national law and contrary to international standards."
Islam is one of the three big Abrahamic religions and after Christianity it has the largest following in the world. Today millions of Muslims live in different continents and countries of the world. What we witness today being committed against Muslim minorities is based on Islamophobia as well as xenophibia. In many countries there are rumours that Muslim are different and threatening and some experts and journalists too deem Muslim youths as violence seeking groups and at times support Islamophobic publications and promote xenophobia towards Muslims, and they are deemed as violence seeking and dangerous. In some countries the Hijab is banned and Muslims are discriminatorily labeled as “blacks” or “Asians”; and in most societies Muslims continue to wish for a representative in legislative bodies. We believe what is taking place today regarding Muslim minorities is not mostly from the nature of Islam and or the practices of Muslims, but it’s based on the political and economic prejudice dominant in societies that see the survival and continuation of their political and economic interests in the spread of xenophobia against Muslim minorities. In facto today contrary to what exists in international law and the international human rights system, a lot of the skeptical behaviours and thoughts and xenophobic are promoted against the Muslim minorities. All these have roots in Islamophobia and are pertinent to discrimination intolerance towards Muslims, and their spreading is in contradiction to the fundamental values of mankind.
We believe that the adoption of preventive, promotional and even strict measures by member states of the international community towards what is construed of the Muslim minorities, can fundamentally be effective in the fight against the growth of xenophobia and therefore we give the following recommendaiions:
1 –Religious discrimination must be deemed unlawful just as racial discriminationis, and racial equality, religious and cultural nondiscrimination must also be covered.
2 – Services centres and employers must provide necessary facilities for Muslims to be able to conduct their religious duties at work place, and also become aware of instances that might hurt the feelings of Muslims and also do their best in employing Musliims.
3 – Attention must be made in schools towards the religious and cultural needs of students, and exchange programmes with Islamic countries at higher education and university levels must be designed and implemented.
4 – Muslims must be utilized in key positions such as the government, police and the judiciary, and the police and courts must be sensitive towards religious motivations and investigate.
5 – Schools staff, services centres and employers must be fully aware of the importance of the Islamic clothing of Muslim girl and women students, and be trained in this regard, and facilitate further research and study basis on all aspects of Islam for researchers, and to give equal support for Muslim schools.
6 – Provide all medias necessary guidelines and education on how to prepare and publish reports and news regarding religious minorities and Muslims.

7 – Policy makers and authorities must introduce Islamophobia as a form of xenophobia and must provide and spread information on its unlawfulness and conflict with human rights and the inherent dignity of mankind.


* The House of Eternal Culture without consultative status, also shares the views expressed in this statement.
................................................................................................................................................................
Point 4 de l’ordre du jourConseil des droits de l’hommeVingt-cinquième sessionSituations relatives aux droits de l’homme qui requièrent l’attention du Conseil

Exposé écrit* présenté par Organization for DefendingVictims of Violence, organisation non gouvernementale dotée du statut consultatif général
Le Secrétaire général a reçu l’exposé écrit suivant, qui est distribué conformément à la résolution 1996/31 du Conseil économique et social.
[17 février 2014]


L'Arabie Saoudite dans le Tourment et l'Étouffement de la Violation des Droits de l'homme
En tant que le sujet sensible du troisième millénaire, la violation systématique des droits de l'homme par Al-Saoud a été l'un des axes qui préoccupent le plus la plupart des activistes de droits de l'homme dont la liberté d'expression, de religion et d'opinion, la discrimination sexiste et ethnique, l'interdiction et la torture, et l'inégalité des citoyens devant les lois qui constitue en vérité une sorte d'esclavage. Toutes ces questions ont été confirmées par les organisations crédibles de droits de l'homme. Ainsi, on peut considérer l'Etat saoudien comme l'un des gouvernements politiques qui violent de façon importante les droits de l'homme en ignorant les principes et les valeurs de dignité humaine. Or, le 12 novembre 2013, ce pays est devenu l'un des 14 nouveaux membres du Conseil des Droits de l'homme de l'ONU, ce qui a surpris tous les activistes de droits de l'homme qui ont qualifié cette adhésion de prime internationale pour la violation étendue des droits de l'homme.
Depuis l'arrivée au pouvoir d'Al-Saoud en Arabie, le Wahhabisme s'est répandu dans le pays aussi et la violation des droits de l'homme dans toutes ses dimensions s'est mise en marche et elle continue de toutes ses forces à ce jour.
En soutenant l'expansion des activités des groupes salafistes, jihadistes et Wahhabites et les combattants armés et, par conséquent, les activités et les opérations terroristes à travers le Moyen-Orient, les dirigeants de Riad ont montré qu'ils ne se soucient nullement en acte des critères et des principes éthiques et humains et que, juste avant la tenue de la session du Conseil des Droits de l'homme de l'ONU, le rapport précité énumère les arrestations arbitraires, la torture, les procès sommaires, la violation des droits des femmes et des minorités religieuses et le mauvais traitement des ouvriers immigrés comme des cas de violation des droits de l'homme en Arabie Saoudite.
L'Arabie Saoudite est devenue un exemple de violation des droits de l'homme dans le monde et beaucoup de pays y font référence en la matière. En jetant un regard sur les system politiques qui gouvernent les entités nationales à travers le monde, on voit rarement un état qui puisse égaler la Dynastie Al-Saoud en ce qui concerne la violation systématique des droits de l'homme.
La situation des droits de l'homme en Arabie Saoudite est tellement grave que même certains médias occidentaux et institutions internationales qui sont d'habitude silencieux devant les actes barbares des Saoudiens l'admettent.
Pour la communauté internationale et d'après les statistiques et les documents disponibles, la situation des droits de l'homme en Arabie Saoudite est dramatique.
Les statistiques et les rapports font état que, malgré les promesses des autorités saoudiennes de faire des réformes et d'améliorer les indices de droits de l'homme, pendant les quatre dernières années, non seulement aucun progrès dans le domaine des droits de l'homme n'a été constaté mais la situation s'est aggravée.
D'après le rapport précité, qui fut publié au seuil de la tenue de la session du Conseil des Droits de l'homme de l'ONU, les cas les plus importants de violation des droits de l'homme en Arabie Saoudite sont les suivants: arrestations arbitraires, torture et procès sommaires, violation des droits des femmes et des minorités religieuses, mauvais traitement des ouvriers immigrés, absence de liberté d'expression, politique discriminatoire par rapports aux ressortissants saoudiens, étouffement de tout mouvement de protestation, interdiction d'activité politique, etc.
La violation des droits de l'homme peut être principalement due aux structures politiques, culturelles et de droit dans ce pays.
Pour la plupart des analystes, l'expansion du Wahhabisme, comme une école déviante et une idéologie fortement passéistes fondée sur des perceptions erronées et sélectives de cette religion progressiste qui est l'Islam, dans la structure du pouvoir en Arabie Saoudite a finit par y faire installer un despotisme absolu politico-religieux. Ainsi, la violation des droits de l'homme en Arabie Saoudite pourra trouver son origine dans le fait que les citoyens sont privés de droit de choisir leur destin. De plus, ces deniers n'ont aucun droit de participer dans la vie politique, ce qui fait de l'Etat saoudien l'un des gouvernements politiques les plus despotes et les plus totalitaires du monde.
La politique discriminatoire par rapport aux ressortissants saoudiens est un autre domaine de violation des droits de l'homme qui se manifeste dans les restrictions et les intransigeances des autorités saoudiennes à l'égard des minorités religieuses particulièrement des chiites. Pour la plupart des analystes, les chiites de l'Arabie Saoudite qui constituent à peu près 10% de sa population sont traités comme des sous citoyens, privés de leurs droits fondamentaux et fortement persécutés par l'appareil d'état.

Une autre question concernant la violation des droits de l'homme en Arabie Saoudite est celle de la presse qui est considérée comme l'une des plus contrôlées du monde, un appareil dont la principale mission consiste à propager et publier les points de vue des dirigeants de Riad.
D'après les rapports et les statistiques disponibles sur la situation des droits des femmes, on compare l'Arabie Saoudite à l'Afrique du Sud sous l'apartheid à cette différence près que dans ce pays, au lieu de ségrégation raciale contre les gens de couleur, toutes sortes de discrimination sexiste sont exercées contre les femmes. Celles-ci sont non seulement privées de droit de vote mais elles subissent aussi des restrictions et des interdictions dans le domaine de l'éducation et la formation, des activités économiques et de la présence en public. Les Saoudiennes n'ont pas le droit de voyager seules sans leur garde, elles sont sévèrement contrôlées en ce qui concerne leur tenue vestimentaire et leur hijab et elles ne son pas autorisées à faire du sport ou conduire. De façon générale, elles n'ont aucun droit de participer aux processus politique et social et s'il y a des occasions elles sont uniquement pour les nobles.
Un autre exemple de violation des droits de l'homme est l'empiètement des droits de citoyen. D'après les observateurs étrangers, les habitants non citoyens tels que les ouvriers étrangers et les immigrés en Arabie Saoudite vivent dans des conditions d'esclavage et ils sont privés de leurs droits fondamentaux. À cet égard, l'Arabie Saoudite a enregistré l'un des taux per capita les plus élevés d'exécution dans le monde composé majoritairement d'ouvriers étrangers et d'immigrés.
La question qui se pose maintenant est de savoir quelles sont les mesures que les assemblées internationales et le Conseil des Droits de l'homme ont adoptées pour mettre fin à ces violations et quel va être leur attitude pour arrêter ces injustices.
L'étude et l'examen des documents et des évidences disponibles montrent que, malgré le bilan noir de l'Arabie Saoudite en matière des droits de l'homme, les assemblées internationales n'ont toujours pas désigné de rapporter spécial pour examiner le dossier de ce pays et qu'elles ont même attribué des primes aux Saoudiens pour leurs actes inhumains.
Les problèmes et les défis:
L'un des problèmes actuels en Arabie Saoudite qui a permis que les droits de l'homme y soient violés et qui comprend toutes les dimensions de cette violation est bien l'absence des lois qui proviendraient du sein de la société et qui seraient respectées par toute la population et non pas seulement par Al-Saoud ce qui est la raison de la violation des droits de l'homme dans tous ses aspects.
Les propositions et les solutions:
1- Les assemblées internationales devront exiger d'Al-Saoud de préparer des lois globales et d'organiser des référendums pour leur adoption.
2- Un rapporteur spécial devra être désigné pour l'Arabie Saoudite pour qu'il examine la question de la violation des droits de l'homme dans ce pays dans le but d'y mettre fin avec le temps.
3- Les assemblées internationales devront arrêter de soutenir Al-Saoud et l'oblige par des voies juridiques et internationales à arrêter ses crimes et ses violations des droits du peuple, des droits que chaque homme devra avoir.
..... ...............................................................................................................................................................
Agenda item 4Human Rights CouncilTwenty-fifth SessionHuman rights situations that require the Council’s attentionWritten statement* submitted by the Organization for Defending Victims of Violence, a non-governmental organization in special consultative status
The Secretary-General has received the following written statement which is circulated in accordance with Economic and Social Council resolution 1996/31.
[13 February 2014]


Strengthening the Role of Victims of Terrorism in Countering Terrorism*

Terrorism is an organized threat; a sever type of extremism and global radicalism. Terrorism has left many people dead and wounded in every country of the world. The threat of terrorist attacks is permanent, global and widespread.
Terrorism also imposes destructive impacts on the societies. By instilling horror and fright, terrorist groups deprive the societies from their primary rights, peace and security. Terrorism severely endangers the human rights, threats democracy and challenges the first demands of the people for enjoying a life free from any sense of fear. Therefore, we are facing a dire threat which applies modern tools in the worst form.
Our world still suffers casualties. The numbers of victims are increasing. Tens of thousands of civilians are killed in terrorist attacks specifically in Iraq, Pakistan, Afghanistan, Yemen, Somalia, Nigeria, Thailand, Russia, Philippines, Lebanon, Syria, India, Iran, France, Norway, Sweden and the United States of America. Just during the recent months of 2013, terrorist attacks have sharply risen in Iraq and thousands of civilians are targeted in terrorist operations, causing a climate of intimidation and dread.
The policies adopted for fighting against terrorism appear to be ineffective instruments. These debilitations aggravate a feeling of frustration.
Many national laws and international resolutions have been ratified on the condemnation of terrorism and a lot of international institutions are established for the implementation of these regulations. But considering the deplorable events we are witnessing, it seems that there is a long way to the real implementation of such instruments.
Terrorist attacks have spread their impacts on the societies and on the life of the victims. Therefore, the commitments of international organizations, the collaboration of states and finally the contribution of the civil societies would be necessary for fighting against terrorist organizations and controlling the impacts of terror.
For protecting the primary rights of the people in the face of this borderless and lawless war and safeguarding the heritage of human civilization, a new solution must be worked out.
Terrorism victims, more than anyone else, are familiar with the concept of fear and horror and the impacts of terror on the society. Despite sustaining the gravest damages, they have taken appreciable steps for fighting against terrorism and realization of the aspiration of a ‘world without terrorism’. Some of these steps would be:
Redefining an active role for victims of terrorism in counterterrorism measures; Up to now, significant conferences are held on the issues of protecting and observing the rights of the victims; however, there has never been the fair position for the victims to take their role as the main stakeholders. One of such conferences is The Global Counterterrorism Forum (GCTF) which has held three sessions in the United States of America, Turkey and the United Arab Emirates. But terrorism victims don’t want to keep silent and merely attract international support for assisting victims of terrorism- the utmost measure, so far, carried out for victims in such conferences. The reality is that the concern of the victims is something beyond just being ignored. Victims of terrorism want to assume an active role as a part of civil society in suppressing terrorism.
International coordination: In this regard, Association for Defending Victims of Terrorism calls for the consideration of this issue and consolidation of the connections between associations and ngos of victims with special working groups and entities of the United Nations including Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF), Working Group on Supporting and Highlighting Victims of Terrorism, Counterterrorism Committee (CTC) and the Counter-Terrorism Executive Directorate (CTED). Such an interaction can resolve the problem of lack of coordination in the activities focused on fighting against terrorism at national and international levels and develop a prevailing consensus between all involved parties.
Promoting human rights within countries: in the light of acknowledging and stressing on the role of nongovernmental organizations, not only the promotion of human rights and decreasing violence would be feasible but also adoption of military approach and resort to hard power would also be minimized to a considerable extent.
Mr. Ben Emmerson, the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, in his report of August 18, 2011, emphasized on the necessity of considering and recognizing the pain and suffering of the victims of terrorist acts in adoption of a permanent comprehensive strategy for fighting against terrorism. As the UN Special Rapporteur, he has pledged to promote the rights of the victims of terrorism and stressed on the responsibilities of the states before victims.
In line with international resolutions, Association for Defending Victims of Terrorism asserts that terrorism is strongly condemned in any form, in any way, committed by anyone and it is a serious threat against the peace and security of the world.
Emphasizing on the point that no reason could justify the use of terrorist acts, it should be acknowledged that various elements are determining in the eruption of acts of terrorism; denying the right to life and security are among the most important causes. On this basis, our Association has focused its activities on elucidating this aspect of the issue along with highlighting the voices of the survivors and families of the victims via giving them the opportunity to present themselves in the media and holding workshops for them. ADVT also makes its best efforts to open a new window for showing the impacts of terrorism and its everlasting consequences like fear, anxiety and stress, on the families. The voice of these victims can also be helpful for foiling the recruiting activities of terrorist groups and public mobilization for fighting against terrorism.
Reinforcing a global network of victims of terrorism; One of the obstacles before civil society’s effective interaction in counterterrorism measures is the lack of coordination among counterterrorism strategies at local, national and international levels. Accordingly, Association for Defending Victim of Terrorism calls for the establishment of a global network of victims of terrorism in order to achieve an international consensus on the manifest human rights principle of the right to life.
The necessity of adopting a collaborative approach: in the resolution 13/26, the Human Rights Council “deeply deplored suffering caused by terrorism to the victims and their families and expresses its profound solidarity with them, and stressed the importance of providing them with proper assistance”. Accordingly, Association for Defending Victims of Terrorism also calls for the recognition of the outstanding role of the survivors and victims of terrorism in countering terrorism. Supporting networks of victims, who are not looking for revenge but rather, in the face of violent radical ideologies, speak bravely about a world free from terrorism; recognition of the significant role of the NGOs in protecting victims and collaboration in the global strategy for fighting against terrorist acts are among other demands of ADVT.

* The Institute for Scientific and Political Research without consultative status, also shares the views expressed in this statement.
..............................................................................................................................................................

Agenda item 4Human Rights CouncilTwenty-fifth SessionHuman rights situations that require the Council’s attentionWritten statement* submitted by the Organization for Defending Victims of Violence, a non-governmental organization in special consultative status
The Secretary-General has received the following written statement which is circulated in accordance with Economic and Social Council resolution 1996/31.
[13 February 2014]


The necessity of being obligated to international resolutions for confining acts of terrorist groups*

Many national laws and international resolutions have been ratified on the condemnation of terrorism; a lot of international institutions have been established for implementation of these regulations and various types of measures have been carried out in national and international levels for countering terrorism and confining the activities of terrorist groups. One of these instruments is the Resolution 60/288 of the UN General Assembly which emphasizes that the UN Member States have to take appropriate measures, before granting asylum, for the purpose of ensuring that the asylum-seeker has not engaged in terrorist activities. Observing this provision can not only control the activities of terrorist groups, but also can contribute in safeguarding the rights of victims of terrorism.
In countering terrorism, we need to take a multilateral view; a kind of approach which on one hand obliges us to counter terrorism and on the other hand makes us committed to the preservation of the dignity of the victims of terrorism. For fighting against terrorism and controlling its impacts and destructive consequences, a global consensus is required. Pledging to this Resolution, the UN Member States not only can take a major step in ensuring the security of their citizens but also they would observe the rights of the people targeted in terrorist attempts.
On this basis, owing to its concrete understanding and knowledge of terrorist groups, Association for Defending Victims of Terrorism, calls on all UN Member States to guarantee the security of their citizens by observing the provisions of this Resolution and do not make their countries a safe haven for terrorists.
ADVT expresses its members’ concern by posing the question that whether Albania and Germany have taken this Resolution into account while accepting members of the terrorist group of Mojahedin-e Khalq (MEK)? What would guarantee that the resettlement of MEK members in Germany will not be a threat against German citizens? How could the governments of Germany and Albania ensure Iranian victims of the terrorist acts of MEK, that these countries will not turn to a base for terrorist measures of this group? It is worth mentioning that the terrorist attacks of the MEK (MKO), during the past three decades, have taken the lives of thousands of people; Iranian, Iraqi and American victims have been killed in the terrorist attempts of MEK against public places and the offices of British, American and Dutch companies in Iran.
Association for Defending Victims of Terrorism calls on all UN Member States to consider the following three conditions in examining the requests of members of this group for having refugee status, in order to provide the required guarantee for the safety and security of their citizens and observing the rights of victims:
Leaving the governing structure over terrorist organization; the dominant cultic structure of this group is a potential threat for committing violent terrorist acts.
Expressing regret for the past violent acts; this is the minimum request for preserving the status and dignity of the victims of terrorism.
Exiting the dominance of the guiding ideology; this group used to justify its conduct based on a belligerent ideology and today the same ideology is still being embraced on their agenda.

Setting out these conditions we could pin our hope on the limitation of violence and extremism.

* The House of Eternal Culture without consultative status, also shares the views expressed in this statement.

“ بیانیه های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 25شورای حقوق بشر ”