گزارش راهبردی کشورهای عربی 21. عربستان، بحرین، امارات/بهمن و اسفندماه 1399

: #6111
تاریخ انتشار : شنبه, 16 اسفند 1399 10:49
تعداد بازدید کننده : 137
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی کشورهای عربی 21. عربستان، بحرین،...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
در این گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی و موارد نقض حقوق بشر از سوی این دولت ها در سایر کشورهای منطقه، در بهمن‌ماه و اسفندماه 1399، بر اساس مقالات، گزارش ها، بیانیه ها و اخبار آشکار به دست آمده از سازمان های حقوق بشری مردم نهاد و بین المللی و رسانه های گروهی، مورد بررسی قرار گرفته است.
“ گزارش راهبردی کشورهای عربی 21. عربستان، بحرین، امارات/بهمن و اسفندماه 1399 ”