گزارشی از پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی»

: #2982
تاریخ انتشار : یکشنبه, 28 آذر 1395 8:04
تعداد بازدید کننده : 744
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارشی از پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» طبقه توافقنامه سه جانبه میان سازمان دفاع از قربانیان خشونت، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره کل امور مهاجرین خارجی وزارت کشور از تاریخ 24 مهرماه 1395 آغاز به کار کرد.

گزارشی از پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» - 77 گزارشی از پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» - 88 گزارشی از پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» - 1010 گزارشی از پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» - 1111 گزارشی از پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» - 1212 گزارشی از پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» - 1313 گزارشی از پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» - 11 گزارشی از پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» - 22 گزارشی از پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» - 33 گزارشی از پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» - 44 گزارشی از پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» - 55 گزارشی از پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» - 66 گزارشی از پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» - 99 گزارشی از پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» - 1414 گزارشی از پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» - 1515
“ گزارشی از پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» ”