کودک آزاری در رتبه نخست خشونت های خانگی است

کد خبر : #5204
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 22 خرداد 1398 10:39
تعداد بازدید کننده : 262
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
کودک آزاری در رتبه نخست خشونت های خانگی است
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
کودکان به دلیل ضعف قوای جسمانی و وابستگی از جمله مهم ترین گروه های در معرض خطر خشونت و سوء رفتار محسوب می شوند.

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: براساس آمار و داده های موجود، در گروه خشونت های خانگی ،کودک آزاری در رتبه نخست و بعد از آن همسر آزاری ،سالمندآزاری و معلول آزاری قرار دارد. رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: براساس آمار و داده های موجود، در گروه خشونت های خانگی ،کودک آزاری در رتبه نخست و بعد از آن همسر آزاری ،سالمندآزاری و معلول آزاری قرار دارد. وی اضافه کرد: در بین اشکال مختلف کودک آزاری ،کودک آزاری از نوع غفلت و بی توجهی دارای فراوانی بیشتر و سپس کودک آزاری جسمانی، روانی، عاطفی و در نهایت خشونت جنسی قرار دارد.

 *خشونت خانگی، پدیده ای پنهان است

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: خشونت خانگی پدیده ای پنهان می باشد که در فضای خصوصی خانه صورت می گیرد و بنابراین تا گزارش نشود امکان مداخله نیز وجود نخواهد داشت. جعفری افزود: با توجه به گسترش کمی اورژانس اجتماعی مطابق با ماده ۸۰ برنامه شسم توسعه، امکان شناسایی و کشف موارد خشونت بیشتر از گذشته امکان پذیر شده است با این وجود حقیقت این است که خشونت خانگی پدیده ای پنهان می باشد که در فضای خصوصی خانه صورت می گیرد و بنابراین تا گزارش نشود امکان مداخله نیز وجود نخواهد داشت. وی تاکید کرد: از این رو،  موضوع مسئولیت پذیری شهروندان جهت گزارش موارد مشکوک در بین اعضای خانواده و محیط آموزشی اهمیت مضاعف می یابد.

 

منبع: ایرنا

“ کودک آزاری در رتبه نخست خشونت های خانگی است ”