برگزاری دوره آموزشی" راهنمای عملی کسب مقام مشورتی "

کد خبر : #3297
تاریخ انتشار : سه شنبه, 2 خرداد 1396 16:44
برگزاری دوره آموزشی" راهنمای عملی کسب مقام مشورتی از شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد" توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت.